М. А. РУХКЯН Летопись музыкальной АРМЕНИИ 25
Մ. Ա. ՌՈՒԽԿՅԱՆ Երաժշտական Հայաստանի տարեգրությունը
M. А. RUKHKYAN Annals of Musical Armenia

Գ. Պ. ՓԻՏԵՃԵԱՆ Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական կոնսերվատորիայի 90-ամեակին առթիւ 27
Г. П. ПИТЕДЖЯН Поздравляя с 90-летием со дня основания Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.
G. P. PIDEDJIAN Congratulating the 90th anniversary of the founding of the Conservatory after Komitas