Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրան ստեղծվել է 1961 թվականին կատարողական և ստեղծագործական /կոմպոզիտորական/ մասնագիտացումների գծով:
2001 թվականին ՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում արվեստագիտության ասպարեզում աստիճանաշնորհման խորհրդի ստեղծումից, ինչպես նաև` երաժշտության բնագավառում մեկ` «Երաժշտական արվեստ» մասնագիտություն սահմանելուց հետո կոնսերավատորիայի ասպիրանտուրան հիմնականում երաժշտագիտական բնույթ ստացավ:
Այժմ կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրայում կրթությունը կազմակերպվում է «Հետազոտողի» ծրագրով, որն ըստ սահմանված կարգի ենթադրում է 180 կրեդիտի չափով կրթական բեռնվածություն: Ասպիրանտի թեման, գիտական ղեկավարին և ուսումնական պլանը հաստատում է ԵՊԿ-ի գիտական խորհուրդը:
Ուսուցումն ասպիրանտուրայում կատարվում է առկա և հեռակա ձևերով: